Mosè Bianchi Saltimbanchi, 1874 circa

 Mosè Bianchi